Tema om Forsikring mod olieudslip

Forsikring mod olieudslip

Oliebranchens forsikringsordning for jordforurening er etableret af Energi- og olieforum med det formål at forsikre husstande for skader fra olieudslip fra villatanke.

I marts 2000 etablerede oliebranchen en forsikringsordning for husstande til dækning af skader fra olieudslip fra villaolietanke. Alle husstande med tanke til fyringsolie på under 6.000 liter er dækket af forsikringen, hvis de får leveret olie fra et af de deltagende olieselskaber. Forsikringsordningen blev oprettet med baggrund i jordforureningsloven fra 1999, hvor miljømyndighederne kan give påbud efter § 48 om oprensning af jordforurening efter udslip af fyringsolie.


I jordforureningsloven blev der sideløbende med muligheden for påbud efter § 48 indført pligt om forsikring for ejere af olietanke til boligopvarmning. For at imødekomme oliekundernes forsikringspligt har de olieselskaber, som sælger fyringsolie i Danmark, i samarbejde med Topdanmark oprettet en forsikring. Forsikringen dækker tankejerens økonomiske tab ved at imødekomme miljømyndighedernes påbud om undersøgelse og oprydning af jordforureningen efter udslip fra fyringsolieinstallationen. Forsikringstageren har en selvrisiko på 2.000 kr.


Alle som får leveret fyringsolie fra :

• Shell/DCC energi
• OK
• YX
• Q8 
• Circle K
• GoOn
• Carl Jensens Marinelager 

samt kunder, hvis olieleverandør får leveret fyringsolie fra ét af ovennævnte selskaber, er omfattet af forsikringen.


Det er derfor vigtigt at du kan dokumentere, at du har købt fyringsolie fra et af ovennævnte selskaber eller deres underleverandører, for at forsikringen kan dække en eventuel skade fra et olieudslip fra din fyringsolietank.


Energi og olieforums søsterorganisation Oliebranchens Miljøpulje tager sig på Topdanmarks vegne af skadesbehandlingen af jordforureningssager efter forsikringsordningen. Topdanmark står for de forsikringsmæssige aspekter, f. eks. når det skal vurderes, om en sag er omfattet af forsikringsordningen. Her kan du se forsikringsvilkårene.

FAQ
Hvad dækker forsikringen?

Disse betingelser skal være opfyldt, for at skaden er omfattet af forsikringen:

Forureningen må ikke stamme fra en olietank med tilhørende installationer, som ejendommens ejer burde vide er ulovlige i henhold til Olietankbekendtgørelsen (nr. 724 af 10. juli 2008).

  • Forureningen må ikke skyldes at leveringen af fyringsolie er foretaget på ulovlig vis.
  • Forureningen må ikke have været kendt før 1. marts 2000, hvor forsikringsordningen trådte i kraft.
  • Ejendommens ejer skal have modtaget sine olieleverancer fra en olieleverandør, som er omfattet af forsikringsordningen.
  • Forureningen må ikke skyldes grundejers forsætlige handlinger.
  • Oliefyringsanlægget skal have været i brug efter 1. marts 2000 og have været i brug eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen. Her kan du læse, hvilke sløjfningsterminer der gælder for din type olietank: http://www.mst.dk/Borger/forurenet_jord_olietanke/olietank_udkiftes/default.htm

Olietankbekendtgørelsen indeholder udover krav til typegodkendelse af tanke, følgende krav til oliefyrsinstallationen, som alle skal være opfyldt, hvis forsikringen skal dække:

  • På overjordiske tanke skal der senest d. 1. januar 2003 være monteret en overfyldnings-alarm.
  • Rørføringer mellem tank og oliefyr skal senest den 1. januar 2003 være énstrenget. På en række gamle anlæg, var der monteret returrør, som har vist sig at forårsage et ikke ubetydeligt spild, da olien i sådanne systemer var under tryk.
  • Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen til olieprodukter, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal tages ud af brug senest 20 år efter nedgravning.
  • Olietanke skal desuden overholde nogle generelle alderskriterier på 25 til 50 år for sløjfning.

Forsikringen dækker udgifter, som medgår til at følge miljømyndighedens påbud efter jordforureningslovens § 48. Forsikringen dækker udgifter på op til 4 mio. kr. Hvis udgifterne til at opfylde myndighedens påbud skulle overstige 4 mio. kr. skal miljømyndigheden (dvs. kommunen) betale det overskydende beløb. Forsikringens dækning reguleres hvert år med pris- og lønudviklingen. I praksis har det vist sig, at det er yderst sjældent, at det koster over 4 mio. kr. at opfylde myndighedens påbud.

Forsikringsdækningen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug.

Hvad gør jeg?

Hvis man konstaterer et oliespild fra sin oliefyrsinstallation, som man ønsker forsikringsdækning for, skal man være opmærksom på følgende forhold, jf. forsikringsbetingelserne:

 

Når man konstaterer eller har en begrundet mistanke om oliespild, der kan have medført en jordforurening, har man pligt til at anmelde dette til miljømyndigheden (kommunen)

 

Ofte vil kommunen eller olieleverandøren være behjælpelig med skadesbegrænsningen, hvis skaden allerede er sket eller fortsat udvikler sig.

 

Topdanmark kontaktes hurtigst muligt, også selv om man kun har mistanke om en jordforurening.
Kommunens miljøafdeling vurderer forureningshændelsen og udsteder evt. påbud efter § 48 i lov om forurenet jord.

 

Hvis forureningen truer miljøet akut, kan Topdanmark eller kommunen vælge at foretage en akut skadesbegrænsning og eventuelt foretage en indledende oprydning.

 

Når kommunen har udstedt et påbud skal Topdanmark straks orienteres med en kopi af påbuddet.

 

Hvis der er også er skader på bygninger, skal skaden ligeledes anmeldes til husstandens bygningsforsikringsselskab.

Hvad sker der, når skaden er anmeldt?

Oliebranchens Miljøpulje (OM) varetager på Topdanmarks vegne den praktiske side af oprensningen, når skaden er anerkendt som dækningsberettiget. OM har siden 1993 professionelt beskæftiget sig med undersøgelse og oprydning af olieforurening på over 5.000 tidligere tankstationer.

 

Erfaringen herfra har kunnet overføres til håndteringen af uheld i forbindelse med fyringsolieinstallationer. OM er en lille organisation, som i udstrakt grad benytter sig af rådgivende ingeniørfirmaer i forbindelse med den praktiske gennemførelse af undersøgelser og oprydninger.

 

Sagsgangen i en typisk villaolietank-sag.

 

Indledende dataindsamling:
Sagen overgives fra Topdanmark til OM umiddelbart efter anmeldelsen. OM iværksætter, som regel via et rådgivende ingeniørfirma, efter aftale med tank/grundejeren besøg på uheldstedet, der foretages dataindsamling vedr. uheldet og forureningen.


Entreprenør varsles med henblik på undersøgelser og/eller iværksættelse af afværgeforanstaltninger overfor forureningen.


OM eller den rådgivende ingeniør foranlediger, at grundejer modtager en oprensningsaftale. Oprensningsaftalen beskriver OM's forpligtelser overfor grundejeren og grundejerens rolle under oprensningsprocessen.

 

Undersøgelse af forureningsudbredelse:
Der foretages en miljøteknisk undersøgelse af olieforureningen og inspektion af olieinstallationen (tank, rørsystem m.m.). Om nødvendigt graves tank og rørsystemer fri.


Miljømyndigheden og tankejeren orienteres om forureningssituationen. Nødvendige tilladelser indhentes hos kommunen.


Den rådgivende ingeniør udarbejder aftaler med tankejer (bl.a. retableringsaftale) og entreprenør. I retableringsaftalen beskrives, hvordan der skal retableres efter oprensningen.


Gennemførelse af oprydning

Bortgravning af forurenet jord foretages under miljømæssigt og geoteknisk tilsyn.


Der udtages jordprøver og vandprøver til dokumentation for den foretagne oprydning.


Der udarbejdes om nødvendigt en risikovurdering overfor en evt. restforurening, hvis det af geotekniske årsager eller andet har været nødvendigt at efterlade en restforurening.


Evt. foretagne afværgeforanstaltninger afrapporteres til tankejeren og myndigheden.


Når myndighedens godkendelse er modtaget sendes en rapport til tankejer.