Nyheder

Drivkraft Danmark: Der findes ingen helt ”sorte” eller ”grønne” biler

29 juni 2018Transportsektoren står i dag for ca. 20 procent af EU’s samlede CO2-udledning. Det er derfor helt afgørende, at bilerne bliver mere effektive, og at den fossile energi gradvist erstattes af vedvarende energi.

Det er der ikke noget nyt i: Krav til bilproducenterne har medført, at bilerne i dag kører langt længere på en liter brændstof end for få år siden, og samtidig har iblanding af biobrændstoffer alene i Danmark hvert år sparet klimaet for næsten 800.000 ton CO2 siden 2010. Det svarer til den årlige udledning fra 350.000 biler.

På den baggrund giver det god mening, at EU-kommissionen ønsker stadig skrappere krav til bilernes effektivitet, så de i 2030 i gennemsnit kun må udlede ca. 67 gram CO2 per kørt kilometer. En række lande, herunder Danmark, har endda opfordret til at skærpe kravene yderligere.

Læs mere

Sikker brug af gas på sommerens festivaler

28 juni 2018

Flaskegas og gasapparater er udbredte i forbindelse med udendørs musikarrangementer og festivaler.

Sikkerhed omkring etablering og brug af gasinstallationer er imidlertid et teknisk fagligt område, og dertil er installationerne typisk midlertidige. Samtidig er både arrangører og brugere ofte frivillige og sjældent erfarne i god håndtering og gældende regler.

Derfor er Dansk Live og Drivkraft Danmark gået sammen om at udarbejde en vejledning, der skal gøre det nemmere for arrangører, brugere, installatører og leverandører at få klarhed over roller, ansvar og regler i forhold til håndtering af flaskegas ved udendørs koncerter og musikfestivaler.

Vejledningen er til arrangører, brugere, installatører og gasdistributører om god håndtering og lagring af flaskegas samt etablering af midlertidige installationer.

Det er en praktisk guide, som skal gøre det nemmere for arrangører og brugere at komme på plads med en god organisering og håndtering af flaskegassen og de midlertidige installationer.
Læs mere

Fordeling af LPG-forbrug

27 juni 2018Indtil for få år siden faldt forbruget af LPG år for år. Det skyldtes ikke mindst, at en række busruter ophørte med at køre på LPG samt en generel nedgang i industrien som følge af den økonomiske krise. I de seneste år har vi igen set en vækst i forbruget af LPG. 
  

Væksten skyldes en kombination af den øgede aktivitet i industrien som følge af den økonomisk vækst, konvertering fra fyringsolie til LPG og et stigende forbrug af LPG til fritidsformål. Her kan du se, hvordan forbruget fordeler sig: 


Læs mere

Tankstationerne bliver til energistationer

25 juni 20181. Hvorfor skifter I navn?
Vi skifter navn til Drivkraft Danmark for at understøtte vores rolle i den grønne omstilling af den danske transportsektor, som vi bidrager til nu og i fremtiden. Energi til transport skal i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og benzin og diesel vil gradvist blive erstattet af alternative energiformer. Branchen har i kraft af sin lange erfaring med håndtering og distribution af energi og sin daglige direkte kontakt til forbrugeren en unik mulighed for at teste og udbyde nye energiformer bedst og billigst. Vi kalder det bevægelsen fra benzinstationer til energistationer.
 

2. Er det tabu at hedde noget med 'olie'?
Vores medlemmer leverer drivkraft til al transport og ikke bare ét bestemt drivmiddel. Det gælder nu, men i endnu højere grad fremover.  Vi sælger i dag langt mest benzin og diesel iblandet biobrændstoffer – det er det kunderne efterspørger. Men vi tilbyder også el, brint, metanol og biogas og de drivmidler fremtiden ellers kommer til at byde på. Vi er i bund og grund distributører af al energi til transport både nu og i 2050.


Læs mere

Kære regering, husk den tunge transport i energiforliget

22 juni 2018Regeringen skød for nylig forhandlingerne i gang om en kommende energiaftale, der skal gælde i perioden 2020-2030. Vi kan se mange gode og konstruktive elementer i udspillet, og det er vores håb, at forhandlingerne munder ud i en bred aftale snarest muligt. 

Vi savner dog et bud på omstillingen i transportsektoren. Vi giver derfor her et par gode råd med på vejen. 

Afsættet for vores råd er to ting. For det første en klar erkendelse af, at nedbringelse af udslippet af skadelige drivhusgasser fra transport af mennesker og varer er helt nødvendig, hvis Danmark og EU skal nå sine langsigtede klimamål fastlagt ift. Parisaftalen.

For det andet, at der ikke findes én teknologi eller ét politisk initiativ, som kan give svaret. 

Rene elbiler, person- og varebiler, der kører på biobrændstoffer, plug-in hybridbiler, hvor el og biobrændstoffer spiller sammen, mere energieffektive motorer, biogas i tung transport, cykler og kollektiv transport skal alt sammen i spil.

Hvordan og hvad der kommer til at fylde henholdsvis meget eller lidt, vil fremtiden vise. Men udfordringen er så massiv, at der bliver en rolle til alle.
Læs mere