Privatlivspolitik for Drivkraft Danmark

Her kan du læse, hvordan Drivkraft Danmark håndterer dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Drivkraft Danmark er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Drivkraft Danmark

Esplanaden 34A, 1.th

1263 København K

Tlf.nr. 3345 6510

Mail: [email protected]

Vi behandler følgende persondata

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter baggrunden for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse som bruger af hjemmeside og modtager af nyhedsbreve fra Drivkraft Danmark Arbejdsgiver

Formål: Medlemsservice for personer med ledelses- og/eller personaleansvar hos Drivkraft Danmarks arbejdsgivermedlemmer.

Hvilke typer personoplysninger behandles: Almindelige personoplysninger fx navn, stilling, medlemsvirksomhed, e-mail ved medlemsvirksomhed.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b og f.

Opbevaring af personoplysninger: Drivkraft Danmark opbevarer personoplysninger, så længe du står registreret som bruger af hjemmeside og modtager af nyhedsbreve fra Drivkraft Danmark Arbejdsgiver og opfylder forudsætninger for at være det.

Personoplysninger videregives ikke.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Drivkraft Danmark

Formål: Tegning af medlemskab.

Hvilke typer af personoplysninger behandles: Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b.

Opbevaring af personoplysninger: Drivkraft Danmark opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Drivkraft Danmark kan overholdes vores forpligtelser, jfr. vores vedtægter og så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.

Personoplysninger kan videregives til:

 • Pensionsselskaber tilknyttet overenskomster pt. PFA
 • Arbejdsmarkedsfonde
 • DA (Dansk Arbejdsgiverforening)

Behandling af personoplysninger i forbindelse med juridisk rådgivning herunder retssager, sager i det fagretlige system og forhandling af overenskomster

Formål: Medlemsservice for arbejdsgivermedlemmer af Drivkraft Danmark.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:

 • Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse og Cpr-nummer
 • Udtalelser, tidligere beskæftigelse, uddannelse og nuværende stilling
 • Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder, mulighedserklæringer, friattester og lægejournaler mv.
 • Oplysninger om andet fravær fx feriebetaling og ferieafholdelse
 • Lønsedler, bonus- og akkordaftaler og oplysninger om pensionsforhold
 • Oplysninger om kontonummer, hvortil løn kan anvises
 • Billede- og lydoptagelser
 • Særlige kategorier/følsomme oplysninger, fx fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b og c og 9, stk. 2, litra a, b, e og f og artikel 88, samt databeskyttelseslovens §§ 6, 7 og 12 og arbejdsretsloven § 13, stk. 1.

Opbevaring af personoplysninger: Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Drivkraft Danmark kan overholde retlige forpligtelser fx for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.

Personoplysninger kan videregives til:

 • DA (Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Modparter i sager fx fagforeninger eller modparts advokat
 • Kommuner fx i sager vedrørende sygedagpengerefusion
 • Eksterne rådgivere fx advokater, revisorer, som medlemmet selv udpeger
 • Domstole (byretter, landsretter og Højesteret)
 • Nævn (Ligebehandlingsnævnet, Ankestyrelsen)
 • De Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • Arbejdsmarkedsfonde
 • Pensionsselskaber tilknyttet Drivkraft Danmarks overenskomster pt. PFA

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse

Formål: Politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale

Hvilke typer personoplysninger behandles: Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse, titel, eventuel politisk overbevisning herunder parti, tillidsposter og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a og b, artikel 9, stk. 2, litra d og e, jfr. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Opbevaring af personoplysninger:

Drivkraft Danmark opbevarer personoplysninger om medlemmer indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe medlemskabet består. Dog ajourføres og slettes oplysninger om medarbejdere hos medlemmer fx hvis en medarbejder fratræder.

Oplysninger om ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv. ajourføres løbende og slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede fx når personen fratræder.

Personoplysninger kan videregives til: Interessenter, myndigheder og andre aktører som Drivkraft Danmark er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse.

Behandling af personoplysninger når du deltager i arrangementer og kurser hos Drivkraft Danmark

Formål: Medlemsservice, arrangementsafholdelse

Hvilke typer personoplysninger behandles: Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, stilling, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

Opbevaring af personoplysninger: Oplysninger om hvilke arrangementer medlemmer deltager i opbevares kortvarigt og slettes umiddelbart efter arrangementet er afholdt.

Oplysninger om ikke-medlemmer opbevares i op til 5 år.

Personoplysninger kan videregives til: Oplægsholdere, eventuelle medarrangører og andre arrangementsdeltagere. Informationen vil fremgå af det konkrete arrangementsmateriale.

Sikkerhed

Drivkraft Danmark beskytter dine persondata og har interne regler, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive behandlet i strid med gældende lovgivning, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Der er både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, tildeling af adgangskoder, kryptering samt løbende back up af data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået uvedkommende, vil vi underrette de berørte så hurtigt som muligt, sådan som databeskyttelsesloven kræver det.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Drivkraft Danmark så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse, om det er muligt at give dig svar på din henvendelse.

Drivkraft Danmarks behandling af dine persondata bygger på en legitim interesse, idet de pågældende persondata er nødvendige for, at vi kan yde den aftalte service til relevante medarbejdere hos Drivkraft Danmarks medlemsvirksomheder. I det følgende beskrives dine rettigheder i forhold til de persondata, som Drivkraft Danmark behandler

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata Drivkraft Danmark behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig i det omfang, der sker videregivelse af data.

Såfremt du anmoder om det, kan Drivkraft Danmark oplyse dig om de data, der behandles om dig inden for rammerne af interesseafvejningsreglen. Materialets omfang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Drivkraft Danmark. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, Drivkraft Danmark behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal rette henvendelse til Drivkraft Danmark og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I visse tilfælde vil Drivkraft Danmark, såfremt du anmoder om det, have en forpligtelse til at slette dine persondata, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Drivkraft Danmarks videregivelse af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Drivkraft Danmark og de data, der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Drivkraft Danmark behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Yderligere oplysninger om den registreredes rettigheder findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Den registrerede har ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved utilfredshed med den måde, den dataansvarlige behandler registreredes personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Se også Drivkraft Danmarks Brug af Cookies