Artikel | 

Eventyret i Nordsøen

Historien om olieeventyret i Nordsøen fra de første fund til Danmark bliver selvforsynede.
 

Historien om den danske olie tager for alvor fart i begyndelsen af 70’erne. Her finder man endelig olie i en mængde, der er værd at udnytte til en egentlig produktion og i 1972 begynder indvindingen. Et andet skelsættende år for den danske olieproduktion er 1993, hvor danskerne for første gang bliver selvforsynende med olie.

I 1935 får et amerikansk selskab bevilling til at efterforske Danmarks undergrund. De første boringer giver intet resultat, og interessen for undergrunden mindskes. I 1959 gøres der imidlertid store gasfund ud for den hollandske kyst, og det afstedkommer en fornyet interesse for undergrunden.

I 1962 får A.P.Møller en 50-årig eneretsbevilling til den danske undergrund. Der er dog ikke større forventninger om, at Danmark skal blive et olieland. A.P.Møller, der ikke selv havde viden om olieefterforskning, allierede sig med olieselskaberne Gulf og Shell i konsortiet DUC, Dansk Undergrunds Consortium.

Første boringer
De første efterforskningsboringer foregår på land, men i 1966 rykker DUC ud på havet. Året efter finder man olie. Det er dog ingenting i sammenligning med det kæmpefund, nordmændene i 1969 gør i Ekofisk-feltet lige nord for den danske havgrænse. På det tidspunkt er Danmark og Norge blevet enige om at dele Nordsøen mellem de to lande ved hjælp af et midterlinieprincip. Tyskland finder dog, at midterlinieprincippet giver tyskerne en alt for lille del af Nordsøen, og Danmark og Tyskland forelægger sagen for Den Internationale Domstol. 

1971 bliver året, hvor DUC meddeler, at man har fundet et oliefelt, det kan betale sig at udnytte. Det får navnet Dan. Indvindingen - eller produktionen - fra Dan begynder i 1972, og hermed starter det danske olieeventyr. På det tidspunkt regner de færreste dog med, at Danmark kan blive selvforsynende med olie. 

Fundet af Dan får betydning for delingen af havbunden mellem Danmark og Tyskland. Den Internationale Domstol havde i 1969 afgjort, at midterlinien gav Tyskland en for lille del af havbunden, og i 1971 blev de to lande enige om en alternativ deling. Danmark får dog lov at beholde det område, hvor der allerede er fundet olie. Det er også her, at de største olie- og gasfund er gjort siden. 

Flere om olien
Oliekriserne i 1973 og 1979 får den danske stat til at overveje, om eneretsbevillingen til A.P.Møller er givet på for lempelige vilkår - både med hensyn til bevillingens geografiske udtrækning og med hensyn til beskatning. A.P.Møller måtte i 1976, 1979 og 1981 og 1982 indgå aftaler med socialdemokratiske regeringer, som dels tvang selskabet til at afgive store dele af undergrunden - som derefter kunne udbydes i ny licitation - dels acceptere en højere beskatning af den indvundne olie. Endelig forpligter A.P.Møller sig til at bygge en gasledning fra felterne ind til den jyske vestkyst, således at naturgassen nu kan indgå i den danske energiforsyning. Det statslige selskab Dansk Olie og Naturgas, DONG, får forkøbsret til naturgassen, og DUC og DONG indgår senere en aftale om, at DONG aftager al gassen fra DUC. 

Siden 1983 har de områder, A.P.Møller afgav, været tilbudt interesserede olieselskaber. Det foregår i udbudsrunder, hvor selskaberne kan byde på de blokke, undergrunden er blevet inddelt i. Dermed er andre olieselskaber end A.P.Møller, Shell og Texaco, de tre selskaber der indgår i DUC, blevet engageret i den danske del af Nordsøen. Det gælder også statsselskabet DONG, som via et datterselskab i dag er operatør for flere af de nye konsortier. DONG står således for det praktiske arbejde med at efterforske og producere olie og gas. De første nye selskaber begyndte at indvinde olie i 1999.

Selvforsynende med energi
I 1993 blev Danmark for første gang selvforsynende med olie, og i 1997 blev Danmark selvforsynende med energi, det vil sige at olie- og gasproduktionen for første gang oversteg det samlede danske energiforbrug.

1971 bliver året, hvor DUC meddeler, at man har fundet et oliefelt, det kan betale sig at udnytte. Det får navnet Dan.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter