Nyhed |  22.06.2018
 | 

Kære regering, husk den tunge transport i energiforliget

Opfordring fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Drivkraft Danmark: Regeringen skal spille ud med en ambitiøs målsætning for omstilling til biobrændstof i transportsektoren i Energiaftalen.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Regeringen skød for nylig forhandlingerne i gang om en kommende energiaftale, der skal gælde i perioden 2020-2030. Vi kan se mange gode og konstruktive elementer i udspillet, og det er vores håb, at forhandlingerne munder ud i en bred aftale snarest muligt. 

Vi savner dog et bud på omstillingen i transportsektoren. Vi giver derfor her et par gode råd med på vejen. 

Afsættet for vores råd er to ting. For det første en klar erkendelse af, at nedbringelse af udslippet af skadelige drivhusgasser fra transport af mennesker og varer er helt nødvendig, hvis Danmark og EU skal nå sine langsigtede klimamål fastlagt ift. Parisaftalen.

For det andet, at der ikke findes én teknologi eller ét politisk initiativ, som kan give svaret. 

Rene elbiler, person- og varebiler, der kører på biobrændstoffer, plug-in hybridbiler, hvor el og biobrændstoffer spiller sammen, mere energieffektive motorer, biogas i tung transport, cykler og kollektiv transport skal alt sammen i spil.

Hvordan og hvad der kommer til at fylde henholdsvis meget eller lidt, vil fremtiden vise. Men udfordringen er så massiv, at der bliver en rolle til alle.

"Vi - Landbrug & Fødevarer, Drivkraft Danmark og Dansk Energi - ser derfor gerne, at regeringen spiller ud med en ambitiøs målsætning for omstillingen i transportsektoren. "

Biobrændstof dominerer
Elektrificering fylder meget i regeringens energiudspil. Det er naturligvis vigtigt, at udviklingen med eltog og -biler understøttes og tilskyndes. Men der er brug for meget mere. Skærpede krav til energieffektivitet i vores biler er sammen med flydende biobrændstoffer en del af omstillingen - også efter 2030.

Vi skal derfor sikre, at de bliver bæredygtige med overgangen til avancerede biobrændstoffer såsom biodiesel, bioætanol, biogas og elektrofuels. 

I alt udgør vedvarende energi over 6 pct. af energiforbruget til vej- og togtransport i Danmark. Det er muligvis overraskende for nogen, men biobrændstoffer udgør 90 pct. heraf, og eltog står stort set for resten.

Altså er det kun i mindre grad elbiler, der indtil videre driver omstillingen i transportsektoren. Selv om vi håber på flere elbiler, siger tallene jo tydeligt, at vi i mange år fremover vil have biler på vejene med en forbrændingsmotor.

Sideløbende med elbiler
Derfor bør biobrændstoffer frem mod 2030 også spille en rolle i hele transportsektoren. Når elbilerne får deres endelige gennembrud, skal biobrændstofferne i højere grad fokuseres i den tunge transport; tog, fly og skibe.

På den anden side af 2030 er der ingen tvivl om, at søtransport, flytransport og godstransport fortsat vil være afhængig af flydende brændstoffer. Det viser tal fra blandt andre Det Internationale Energiagentur med al tydelighed. 

Danmark er et foregangsland, hvad angår produktionen af biobrændstoffer, som vi producerer på basis af restprodukter fra landbruget og fødevareproduktionen.

Vi er dygtige til at udnytte vores bioressourcer effektivt og til at genanvende restprodukter på en måde, der sikrer høj værdi. Samtidig er vi godt i gang med at få den nødvendige infrastruktur på plads. Det er en teknologisk førerposition, vi skal værne om. 

Vi - Landbrug & Fødevarer, Drivkraft Danmark og Dansk Energi - ser derfor gerne, at regeringen spiller ud med en ambitiøs målsætning for omstillingen i transportsektoren. 

Der er brug for et ambitiøst krav om iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, samtidig med at vi gradvist udvider elbilernes rolle.

Forskning i teknologier og systemer, der kan sikre transport, som er til at betale, med markant mindre C02-udslip, skal opprioriteres, herunder forskning inden for avancerede biobrændstoffer. 

Der skal langt flere midler til, og kan vi toppe det med et center for bioraffinering, der kan drive den teknologiske udvikling, er vi godt på vej. Det kan være med til at sikre, at vi kan nå vores ambitiøse klimamål.

Ved at satse på både elbiler og biobrændstoffer som alternativ til fossile brændstoffer understøtter vi samtidig en dansk teknologisk førerposition inden for cirkulær bioøkonomi og vindkraft. 

Sats på flere teknologier
Det er afgørende, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at udnytte knappe ressourcer og genanvende restprodukter i langt højere grad. 

Vi må erkende vigtigheden af at satse på flere teknologier i transporten - både gas, flydende biobrændstoffer og el.

Det er mere omkostningseffektivt og sikrer samtidig en hurtigere og mere fleksibel omstilling.